Emtea Nakliyat Sigortaları

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Emtea Nakliyat Sigortası; malı göndermek için yaptırılır ve teminat, yük gemiden indiği anda biter.

Nakliyat Sorumluluk Sigortası ile nakliyecinin yaptırdığı sorumluluk sigortası aynı değildir. Nakliyecinin sorumluluğu sınırlıdır.


Nakliyecinin sorumlulukları ise şunlardır:
Örneğin ; Emtea Nakliyat Sigortası yaptırılmayan, 5000 $ değerinde 10 kg. yük uçak ile taşınsın.
Taşıyıcının sorumluluğu; kg başına SADECE 24 $ (17 CDR)' dır. Bir hasar durumunda; uçak firması 10 kg. yük için
sadece 240 $ öder. Nakliyat sigortanız yoksa malınızın geri kalan bedelini uçak firmasından alamazsınız. Nakliyat sigortası yaptırmışsanız; hasar durumunda sigorta şirketi tüm kaybı öder.

Karayolu taşımacılığında, taşıyıcının sorumluluğu ise bunun yarısıdır. Kilo başına
yaklaşık 12-13 CDR’ dır. Denizde ise sadece 2 CDR’ dır.
Taşıyıcının yaptırdığı sigortada yazılı bir sözleşme varsa; malın bedelini
(örneğin 10.000$ yazıldıysa kilo başına, sorumluluktan vazgeçmiş olur.) İşte o zaman tamamını ödemek
zorunda kalır. Değer beyan edilmelidir. Bu durumda taşıyıcıda Sorumluluk
Sigortasında bedeli yükseltmelidir. Aksi halde sigorta kanunlarda belirtilen sorumluluk tutarına göre ödeme yapmak zorundadır.

İstisna:
Taşıyıcı ağır kusurlu (görevini tam yerine getiremedi) ise;
Örnek: Ziraat bankası Amerika IBM’ den 423 koli bilgisayar alıyor fakat
THY 33 koli eksik getiriyor. THY Varşova konvansiyonuna göre sorumluluk
kapsamında ödemek istiyor ama taşıyıcı (THY) gerekli özeni göstermediği için
ağır kusurlu sayıldı. THY bu olayda gerekli açıklama yapamadığı için Ziraat
Bankasına 1.500.000.000 $ ödemiştir. Yargıtay zarar, prestij kayıplarından ortaya çıkan bu tutarı, THY' na
ödeme emri vermiştir.
İstisna:
Hava Konşimentosuna malın bedeli yazılırsa ödemek zorundadır.
Örneğin; 10.000 $ yazılırsa taşıyıcı 10.000 $ ödemek zorundadır. Bu durumda kilo
başına sorumluluk alınmaz.
Karayolu taşımacılığında ise durum bundan farklıdır.
Örneğin; 50.000$ değeri olan 20 ton yük Antalya’ dan İstanbul’a kamyon
ile taşınırken zarar gördü. İç taşıyıcının sorumluluğu fatura bedeli kadardır.
Karayolu ile yapılan iç taşımacılıkta sınırlı sorumluluk yoktur. Fatura bedelini
ödemek zorundadır.
Karayolu ile yapılan uluslararası eşya taşımacılıkta ise CMR
konvansiyonu geçerlidir ( kilo başına 8.33 CDR’ dir.). CMR konvansiyonuna göre;
eğer ben taşıttığım malımı sigorta yaptırmamış isem nakliyecinin ''Taşıyıcı Sorumluluk'' sigortasından,
kilo başına limitlerde bunu alabilirim. Bu değerde çok düşük olduğu için uğraşmama bile gerek yoktur. Bu para eğer Sorumluluk Sigortasından
alınacak ise zarar gören tarafa yani malın sahibine ödenmelidir.

-Karayolu taşımacılığında, gönderilmesi gereken yere mal geç giderse
taşıyıcı CMR’ a göre sorumludur. Deniz ve hava taşımacılığında ise gecikmeye
yönelik düzenleme yoktur.
Karayolunda iç taşıma ile dış taşıma arasında fark vardır. Havayolunda ise
yoktur.
Uluslararası Hava Taşımacılığında eşya ve yolcu taşıması kurallarını Varşova
Konvansiyonu belirler. Eğer yurtiçi ise Sivil Havacılık Kanunu vardır ve
kurallar Varşova Konvansiyonu ile aynıdır. Sorumluluğu 17 CDR / kg. ‘dır.
Demiryolu taşımacılıkta Hamburg Konvansiyonu geçerlidir ve kilo başına 2 CDR’
dir. Türkiye’de konteyner yada koli başına 100 TL’ dir. Şu anda Türk Ticaret
Kanunu meclisten geçer ise, Hamburg Konvansiyonu geçerli olacaktır.

Mal depoda bekletiliyor ise, depo sahibi Depo Sorumluluk Sigortası
yaptırmalıdır. Karayollarında ve iç sularda madde 1321 – 1338 uygulanır.
* Menfaat İlkesi, Nakliyat Sigortaları için çok önemlidir. Örneğin;
tanımadığım birinin kaskosunu yaptırmak ve parasını ödemek bana düşmez.
Çünkü bu durumdan benim menfaatim yoktur.

KONŞİMENTONUN ÖNEMİ

Emtea Nakliyat Sigortasının düzgün işlemesi için bu belgelerin olması
gereklidir. Konşimento taşıma belgesidir. Sigorta sözleşmesi olmadan önce bu
belge mutlaka olmalıdır. Taşıma kurallarını belirleyen sözleşmelerdir.
''Nakliyat Emtea Sigortası'' nın en önemli özelliği; prim ödenmemiş olsa bile
hasar ödenir. ( madde 1265) Ayrıca;
• Malın taşınacağı araç,
• Taşımada izlenecek yol, ( hukuk genel kurul kararı ile istenmekte ve
ayrıca güzergahtan sapılmaması gerekiyor.)
• Taşıyıcının adı, soyadı ve ticaret unvanı,
• Taşıma süresi ,
• Yükleme yeri ve boşaltma yeri, mutlaka belirtilmelidir.

*** Uluslararası Kara taşımacılığında otobanlar ücretli olduğu için
ülkemizdeki tır firmaları yan yollara giriyor. Bu olmaması gereken bir
durumdur.
***Deniz taşımacılığında ise; güzergâhtan sapmanın mutlaka hukuki ve
mücbir sebepleri vardır.
*** Hava taşımacılığında zaten rotadan sapma ancak zorunlu sebeptendir
ve problem olmaz.

ABONMAN TAŞIMA SİGORTASI
Bu sigorta kanunda yer almamaktadır fakat uygulamayla yerleşik bir hal
almıştır. Her taşıma için ayrı bir poliçe düzenlenir. Örneğin, kamyonla
çiçek taşımacılığı yapılıyorsa Abonman Taşıma Sigortası yaptırılabilir
ama taşınacak malın cinsi her gün değişiklik gösteriyor ise bu poliçe
tavsiye edilmez.

MTA NAKLİYAT SİGORTASI TEMİNATLARI
• Dar Teminat: Taşıma sırasında aracın hasar alması sonucu taşınan
değerin zarar görmesi halini öder.
• Geniş Teminat
• Tam Ziya Teminatı: En dar teminat türüdür. Gümrükten geçirmek için,
zamanı geçmiş ürünler için yapılır. Hasarın ödenmesi için aracın
(Kamyon ,gemi vb.. yanması, batması gibi) tamamen hasar görmesi
gerekir.

Havayolu taşımacılığında dar teminat ile sigorta yapılamaz.
Kamyon Klozu: Kamyon ve treylerin hareketli veya sabit bir cisme
çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması, yıldırım, sel, dere taşması, çığ,
toprak ve heyelan, köprü yıkılması, yol çökmesi sonucu emtea da oluşacak
zararı öder. Bu poliçeye genel şartlara aykırı özel şartlar dahil edilemez.
CMR Konvansiyonunun 17. maddesinde uluslararası açık taşımacılık
yapan aracın yük taşımasında sigorta şirketinin sorumluluğu yoktur.

Örneğin; Traktör, taşıyan kamyonun üzerinden düşmüş, maddede
çarpışma yazdığı için yerel mahkeme ödemez demiş ama yargıtay yine
benzer bir kararla sigorta şirketinin ödemesine karar vermiş.

NAKLİYAT SİGORTASININ KAPSAMI
ICC ( B ) Klozunda teminata dahil olan rizikolar;
• Yangın ve infilak
• Deniz aracının karaya oturması, batması, alabora olması
• Kara taşıtının devrilmesi, raydan çıkması
• Gemi ve diğer deniz taşıtlarının sudan başka nesneye değmesi,
çarpması
• Deprem, yanardağ püskürtmesi, yıldırım
• Müşterek Avarya Fedakarlığı (Deniz hukukunda var)
Örneğin;
Gemi hareket halinde iken gemide yangın çıktı. Yük zarar görmedi ama
yangından korunmak için 100.000 $ masraf edildi. Bu miktarın bir
kısmını ortak bir amaç olduğu için gemi sahibi, malın sahibinden isteyebilir. Deniz hukukuna göre Müşterek Avarya Komiserliği ödeme
oranını belirler.
• Denize mal atılması veya dalgalar tarafından denize sürüklenmesi
• Gemi ve diğer deniz taşıtlarının ambarlarına, kara taşıtlarına,
kapalı kasalara, konteyner ve depolama yerlerine deniz, göl veya
ırmak suyunun gitmesi
• Her hangi bir kolinin gemiye veya diğer taşıta yüklenirken veya
taşınırken denize düşmesi veya güverteden aşarken kaybolması.

SORUMLULUK SİGORTALARI

Canlı hayvan taşımacılığında taşıyıcının sorumluluğu yoktur.
Açık kamyonla yapılan taşımalarda mala zarar gelirse bundan
taşıyıcı sorumlu olmaz.

Dondurulmuş gıdada; taşıma düz kamyonla yapılıyor ise, taşıyıcının
sorumluluğu yoktur. Frigorifik kamyonlarla taşınmalıdır.
Kırılacak, bozulacak, özel ambalaj gerektiren mallarda (cam,
porselen vb..) iyi ambalaj yapılmadı ise taşıyıcı oluşan hasarda sorumlu
değildir.

*** CMR Sorumluluk Sigortası olmadan yurtdışına çıkış
yapılamaz.

***Forwarder Sorumluluk Sigortaları (Taşıma İlişkileri
Komisyoncusunun Sorumluluk sigortası): Mesleki sorumluluk sigortasıdır. Deniz ve Hava
Forwarder’ ları L ve R belgesi almak zorundadır. Forwarder Sorumluluk
Sigortaları bu firmalarda çalışan elemanların yaptığı hataları kapsam
içine alır. Forwarder firmalarının sorumluluklarını belirleyen bir
konvansiyon yoktur.